BLOG

Home/BLOG/

Čo je to Ready Made s.r.o.? Aké su jej výhody?

Zvažujete či si založiť s.r.o. a alebo kúpiť hotovú predzaloženú Ready Made s.r.o.? Pri tejto otázke je potrebné sa hlavne zamyslieť nad časom či potrebujete pre váš startup podnikať okamžite a alebo máte dostatok času na založenie s.r.o.. Aké sú hlavné výhody Ready Made s.r.o. v roku 2021? Čo je to Ready Made s.r.o. Pod výrazom „ready made s.r.o.“ si treba predstaviť novovzniknutú spoločnosť, ktorá bola založená výlučne za účelom jej ďalšieho predaja. Inak povedané sú to predzaložené nové spoločnosti prípadne spoločnosti s preverenou históriou bez pohľadávok, záväzkov a akýchkoľvek dlhov, ktoré boli založené len za účelom ich ďalšieho [...]

2021-02-09T00:22:55+01:00Kategórie: Ready made s.r.o.|Tags: , |

Aký je rozdiel medzi s.r.o. a živnosťou

Živnosť alebo s.r.o.? Čo je výhodnejšie v roku 2021 Aké sú hlavné výhody a nevýhody podnikania formou živnosti a s.r.o. v roku 2021? Rozdiel medzi živnosťou a s.r.o. Živnosť predstavuje najčastejšie využívaný druh oprávnenia na podnikanie pre fyzickú osobu živnostníka. Podmienky podnikania na živnosť upravuje zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní. Spoločnosť s ručením obmedzeným je jedným z druhov obchodných spoločností. Ide o obchodnú spoločnosť typickú najmä pre stredne náročné podnikanie. Podmienky podnikania prostredníctvom s. r. o. ustanovuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Je v roku 2021 výhodnejšia živnosť alebo s.r.o.? Túto otázku si [...]

Odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne SZČO

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne Vymeriavací základ a minimálny základ SZČO pre odvody do zdravotnej poisťovne od 1.1.2020 Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov sa ročný vymeriavací základ vypočíta ako: základ dane z príjmov fyzických osôb z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov dosiahnutý v rozhodujúcom období, ku ktorému sa pripočíta zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, [...]

Účtovníctvo SZČO/Živnostník

Je SZČO/živnostník podnikateľ a má povinnosť viesť účtovníctvo?  Medzi podnikateľov podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov patria: osoby zapísané v obchodnom registri ORSR, osoby zapísané v živnostenskom registri ZRSR, osoby podnikajúce na základe iného oprávnenia (napr. lekári, notári, finanční sprostredkovatelia), osoby vykonávajúce poľnohospodársku výrobu zapísané do evidencie podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov. Živnostníci a jednoduché účtovníctvo Podľa § 37 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, účtujú podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri v sústave jednoduchého účtovníctva. Zásadnou informáciou je však pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Osobitným zákonom [...]

Založenie živnosti 2021

Čo je to Živnosť a aké sú podmienky prevádzkovania? Zákon Živnosť definuje ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne Fyzickou osobou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku.  Podľa živnostenského zákona je možné prevádzkovať tri druhy živností: voľná  remeselná  viazaná  Na prevádzkovanie voľnej živnosti postačuje spĺňať len nasledovné podmienky  vek 18 rokov spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť Na prevádzkovanie remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebné splniť aj ďalšie podmienky odbornej praxe napríklad dosiahnuté vzdelanie v obore alebo niekoľko ročná prax v obore Zoznam voľných, remeselných a viazaných živností môžete nájsť tu:  voľné živnosti viazané živnosti remeselné živnosti [...]

Súhlas so zriadením sídla od 1.10.2020

Potrebujete zmeniť sídlo? Pozor od 1.10.2020 prichádza do platnosti zmena kde pri každej zmene sídla musí byť dodaný súhlas so zriadením sídla overený NOTÁROM, na MATRIKE alebo ELEKTRONICKY cez OP ! V opačnom prípade súd spoločnosť odmietne zapísať. Okrem sídla nastávajú zmeny aj pri týchto úkonoch S účinnosťou od 01.10.2020 sa mení a dopĺňa zákon č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) ako aj zákon č.530/2003 Z.z. (zákon o obchodnom registri). Založení s.r.o. - Spoločník a ani Konateľ nemôže byť osoba, voči ktorej je vedená EXEKÚCIA Zmeny v s.r.o.- Nový konateľ, prevodca a ani nadobúdateľ nemôže byť osoba, voči [...]

Sankcie za nesprávne údaje v Obchodnom registri

Povinnosť konateľa zosúladiť údaje v Obchodnom registri a sankcie až do výšky 3 310€ za nezosúladenie údajov Ako sme Vás už informovali o vašej povinnosti a to, že konateľ musí oznámiť akúkoľvek zmenu na strane ich osobných údajov napr.: mena alebo adresy bydliska tak je potrebné vedieť, že sa to netýka len týchto údajov ale je potrebné aktualizovať aj napríklad živnostenské oprávnenia nakoľko tie prechádzajú rovnako úpravou a mohli byť zrušené zo zoznamu voľných živností tak ako napríklad tento rok 2020 živnosť /dopravná zdravotná služba/. Zákonná povinnosť káže nahlásiť túto zmenu obchodnému registru do 30 dní odo dňa zmeny údajov. [...]

Pozor na Falošný OBCHODNÝ REGISTER

POZOR! PODVODNÍCI V PLNOM PRÚDE.☝️ ?UPOZORŇUJEME všetkých klientov, že táto podvodná spoločnosť „OBCHODNÝ REGISTER s.r.o. “ nie je žiadny Obchodný register ale iba nezmyselná databáza firiem! Chcú odo mňa ďalší súdny poplatok! Musím ho platiť? NIE! Súdny poplatok za zápis do Obchodného registra sa uhrádza pred samotným zápisom do Obchodného registra a tak akýkoľvek ďalší poplatok nie je nutné uhrádzať. Spoločnosť „OBCHODNÝ REGISTER s.r.o. “ podľa nášho názoru samotným Obchodným registrom ani zapísaná nemala byť keďže sa jedná o obchodný názov ktorý je podobný a ľahko zameniteľný s názvom štátneho orgánu a teda máme za to, že je v tomto prípade aj [...]

2021-01-08T01:39:13+01:00Kategórie: Obchodný register|
Go to Top