Ochrana osobných údajov

B-Office s. r. o., Bajkalská 2C, 831 04 Bratislava, IČO: 54 673 470 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel sro, vložka 163778/B (ďalej ako „TRHfiriem“), spracováva osobné údaje ako prevádzkovateľ (zápis spoločností do príslušných registrov), resp. ako sprostredkovateľ (vykonanie zmien v spoločnosti, poskytnutie registračného sídla, registrácia k DPH),

TRHfiriem spracováva osobné údaje v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ďalej len “Plnenie zmluvy”),
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ďalej len “Oprávnený záujem”),
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie administratívnych služieb uvedených nižšie
  • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len “Súhlas”).

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

Účel spracovania, kategórie, zdroje a príjemcovia osobných údajov

Zákonný dôvod Účel Údaje Zdroj údajov Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia)
Plnenie zmluvy Odpoveď na dopyt zaslaný cez kontaktný formulár Osobné údaje klientov Kontaktný formulár / E-mail Subdodávatelia, mailingové služby
Oprávnený záujem Poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) Kontaktné údaje klientov Informácie z dopytov formulára Mailingové služby, cloudové úložiská, subdodávatelia
Oprávnený záujem Bežná analýza návštevnosti, odhaľovanie chýb servera a prevencia podvodov a útokov na server Po dobu 50 mesiacov: IP adresy a údaje prehliadania webu, zobrazenej stránky a akcie na stránke. Pohyb užívateľa na webe, zobrazenie stránky s chybou Google Analytics, webhostingové služby a prípadne ďalšie analytické služby
Súhlas Cielená reklama (retargeting) Po dobu max. 13 mesiacov: Cookies tretích strán, IP adresy, údaje o prehliadači a údaje prehliadania webu Zobrazenie určitých stránok na webe Reklamné platformy umožňujúce retargeting (AdWords, Facebook)
Súhlas Získanie demografických prehľadov v štatistikách návštevnosti Cookies tretích strán, demografické údaje (vek, pohlavie, záujmy, záujem o kúpu a ďalšie kategórie) Cookie súbor DoubleClick, inzertné ID Android, ID iOS pre inzerentov Google Analytics

Účel zbierania osobných údajov: príprava dokumentov a zápis obchodnej spoločnosti do príslušných registrov

Právny základ: vykonanie zmluvy (článok 6, par. 1 b) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: živnostenský register, obchodný register, správca dane, dodávatelia IT služieb

Doba uloženia: 11 rokov

Dotknuté osoby: fyzické osoby (budúci štatutári a spoločníci spoločnosti), kontaktné osoby

Založenie živnosti

Účel zbierania osobných údajov: zápis fyzickej osoby do živnostenského registra, prípadne obchodného registra

Právny základ: vykonanie zmluvy (článok 6, par. 1 b) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: živnostenský register, obchodný register, správca dane, dodávatelia IT služieb

Doba uloženia: 11 rokov

Dotknuté osoby: fyzické osoby, kontaktné osoby fyzických osôb

Marketing

Účel zbierania osobných údajov: zasielanie newslettrov, marketingová komunikácia

Právny základ: súhlas (podľa článku 6, par. 1 a) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: USA (spoločnosti cetrifikované v EU-US privacy shield)

Doba uloženia: 5 rokov

Dotknuté osoby: kontaktné osoby klientov a potencionálnych klientov TRHfiriem

Účel zbierania osobných údajov: poskytnutie údajov Prevázdkovateľovi umožňujúceho poskytnúť dotknutej osobe služby registračného sídla obchodnej spoločnosti

Právny základ: súhlas (podľa článku 6, par. 1 a) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: TRHfiriem

Doba uloženia: 1 rok

Dotknuté osoby: fyzické osoby (budúci štatutári spoločnosti)

Registrácia k DPH

Účel zbierania osobných údajov: poskytnutie údajov Prevázdkovateľovi umožňujúceho poskytnúť dotknutej osobe služby registrácie k DPH

Právny základ: súhlas (podľa článku 6, par. 1 a) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: B-Office s.r.o., dodávatelia IT služieb

Doba uloženia: 1 rok

Dotknuté osoby: fyzické osoby (budúci štatutári spoločnosti)

Vykonanie zmien v spoločnosti

Účel zbierania osobných údajov: poskytnutie údajov Prevázdkovateľovi umožňujúceho poskytnúť dotknutej osobe služby vykonania zmien v spoločnosti

Právny základ: súhlas (podľa článku 6, par. 1 a) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: Netmarketer s.r.o., dodávatelia IT služieb

Doba uloženia: 1 rok

Dotknuté osoby: zamestnanci, štatutári, resp. iné kontaktné osoby prevádzkovateľa

Cookies

Ak sú v bode III. medzi osobnými údajmi uvedené súbory cookies, platia pre ich spracovanie nasledujúce pravidlá.

  • Pravidlá pre používanie alebo zablokovanie cookies si môže každý užívateľ nastaviť vo svojom internetovom prehliadači, čím dáva najavo svoj súhlas s ich spracovaním. Môžete sa pozrieť na návod na zablokovanie cookies .
  • Používateľ si môže nastaviť povolenie alebo odmietnutie všetkých alebo len niektorých súborov cookies (napr. Cookies tretích strán). Zablokovanie súborov cookies môže mať negatívny vplyv na použiteľnosť webovej stránky a služby.
  • Na tomto webe je návštevníkom, ktorí súhlasia s umiestnením cookies do svojho prehliadača prostredníctvom patričného nastavenia správania ku cookies jednotlivých prehliadačov umiestnená informácia od nasledujúcich spoločností:

Ak podáte námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Práva Dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa/Sprostredkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 03.01.2019