Žiadosť o prideľovanie prechodného pobytu

Žiadosť o prideľovanie prechodného pobytu musí byť osobne predložená štátnym príslušníkom tretej krajiny (ďalej len „žiadateľ“) na policajnej stanici, ak sa legálne zdržuje na území Slovenskej republiky. V tomto prípade nie je povolená právna zástupca prostredníctvom plnej moci, advokáta alebo iného zástupcu; osobná účasť je nevyhnutná.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania môže byť predložená len cudzincami, ktorí sú oprávnení v rámci bezvízového styku na území Slovenska alebo sa na ňom zdržiavajú s vízom typu D. V prípade víz typu C nie je možné žiadosť o pobyt na Slovensku podať. Ak cudzinec nemôže osobne podať žiadosť o pobyt na Slovensku, môže tak urobiť prostredníctvom zastupiteľstva v krajine svojho občianstva alebo nahláseného pobytu.

Žiadosť musí byť predložená na oficiálnom formulári. Pri predkladaní žiadosti o prideľovanie prechodného pobytu musí štátny príslušník tretej krajiny predložiť platný cestovný doklad a všetky potrebné dokumenty stanovené zákonom. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek nebude zastupiteľstvo alebo policajný útvar akceptovať žiadosť o prideľovanie prechodného pobytu. Ak je žiadosť odmietnutá, poskytnú žiadateľovi písomné informácie o potrebných dokladoch na doručenie na uznávanie jeho žiadosti. Výnimkou je žiadosť o prideľovanie prechodného pobytu na účel zamestnania, ktorú zastupiteľstvo alebo policajný útvar neprijme len v prípade, že štátny príslušník tretej krajiny nemá platný cestovný doklad.

Kto môže získať prechodný pobyt na účely podnikania?

Cudzinec, ktorý podniká alebo má v úmysle podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba (živnostník), vykonáva alebo bude vykonávať činnosť v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu. V druhom prípade sa to týka jednotlivca, ktorý bol ustanovený valným zhromaždením slovenskej obchodnej spoločnosti napríklad ako jej konateľ.

Ak využijete našu službu založenie s.r.o. cez našu spoločnosť (cena založenia len 199€) získate nie len virtuálne sídlo na 3 mesiace ZADARMO ale aj od nás dostanete výpis z obchodného registra automaticky v elektronickej podobe. Ak by ste ho potrebovali v papierovej podobe je tento elektronický možné skonvertovať na slovenskej pošte a/alebo u notára. Poplatok za konverziu je 1,5€

Prílohy nevyhnutné pre žiadosť.

1, Platný pas.

2, Dve farebné fotografie o rozmere 3 x 3,5 cm, zobrazujúce súčasný vzhľad.

3, Poplatok vo výške 232 EUR, pričom 24,50 EUR predstavuje suma za potvrdenie o pobyte, 3 EUR je poplatok za doručenie potvrdenia o pobyte na určenú adresu (v prípade podania žiadosti na zastupiteľstve je poplatok za podanie žiadosti o pobyt 240 EUR).

Nasledujúce dokumenty nesmú byť staršie ako 90 dní:

Ak cudzinec vykonáva funkciu v obchodnej spoločnosti: a) Výpis z obchodného registra (postačuje online verzia, nemusí byť preložený originál), b) Zápisnica z valného zhromaždenia so overenými podpismi spoločníkov o menovaní žiadateľa do funkcie (napr. konateľa s.r.o.), ak sa udeľuje pobyt na území SR. Ak cudzinec pochádza z krajín OECD, môže byť zapísaný do obchodného registra ako člen výboru aj bez pobytu na území SR; postačuje iba výpis z obchodného registra, kde je už uvedený, a nie je potrebná zápisnica o vymenovaní.

Ak cudzinec vykonáva živnosť: Osvedčenie zo živnostenského registra.

Ak je žiadateľ vlastníkom bytu na území SR: Výpis z listu vlastníctva (postačuje online verzia, nemusí byť použiteľný na právne úkony). V prípade nájmu: Nájomná zmluva so overenými podpismi všetkých vlastníkov vrátane cudzinca, alebo čestné vyhlásenie vlastníkov o poskytnutí ubytovania.

Výpis z registra trestov z materskej krajiny a krajiny, kde sa zdržiaval viac ako 90 dní počas posledných 6 mesiacov za tri roky dozadu. Výpisy musia byť apostilované/superlegalizované a oficiálne preložené do slovenského jazyka slovenským prekladateľom.

Potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno žiadateľa, potvrdzujúce finančné zabezpečenie vo výške aspoň 12-násobku životného minima (od 01.07.2020 do 30.06.2021 je životné minimum 214,83 EUR, čo zodpovedá približne 2.600 EUR).

Potvrdenie o zostatku na podnikateľskom účte vedenom v banke na obchodné meno s.r.o., potvrdzujúce finančné zabezpečenie vo výške aspoň 100-násobku životného minima (21.500 EUR), ak bude podnikať ako štatutár obchodnej spoločnosti, alebo 20-násobku životného minima (približne 4.300 EUR), ak bude cudzinec pôsobiť ako živnostník.

Všetky dokumenty v inom než slovenskom alebo českom jazyku musia byť oficiálne preložené slovenským prekladateľom. Ak sa úradný preklad vykonáva v zahraničí, musí byť overený príslušnou slovenskou ambasádou v danej krajine.

Policajný útvar poskytne prechodný pobyt na účel podnikania na predpokladaný čas podnikania, maximálne však na tri roky. Je dôležité zdôrazniť, že prechodný pobyt je viazaný na špecifický účel. Ak žiadateľ plánuje vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, je nevyhnutné podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt, má možnosť študovať počas jeho trvania. Vďaka udelenému prechodnému pobytu môže cudzinec opustiť a opäť vstúpiť na územie Slovenskej republiky v dobe, na ktorú mu bol pobyt schválený.

Ak však využijete našu službu založenie živnosti cez našu spoločnosť (cena založenia len 19€) získate nie len virtuálne sídlo na 3 mesiace ZADARMO, neobmedzený počet voľných živností ale aj dostanete výpis z obchodného registra automaticky v elektronickej podobe. Ak by ste ho potrebovali v papierovej podobe je tento elektronický možné skonvertovať na slovenskej pošte a/alebo u notára. Poplatok za konverziu je 1,5€

Finančné zabezpečenie pre cudzinca

V súvislosti s finančným zabezpečením cudzinca, ako bolo uvedené vyššie, platí, že výpis z jeho bankového účtu zriadeného na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí musí cudzinec preukázať aj finančné zabezpečenie svojho pobytu. Zákon vyžaduje, aby zostatok na jeho účte bol vo výške životného minima (od 01.07.2020 do 30.06.2021 je životné minimum 214,83 EUR) na každý mesiac pobytu; ak je dĺžka pobytu dlhšia ako jeden rok, finančné zabezpečenie musí byť preukázané vo výške dvanásobku životného minima. Ak cudzinec žiada o prechodný pobyt pre svoje dieťa za účelom zlúčenia rodiny, finančné zabezpečenie pre tohto potomka musí byť preukázané v polovičnej výške.

Okrem toho je cudzinec povinný preukázať finančné zabezpečenie pre svoju podnikateľskú činnosť. Na tento účel predkladá potvrdenie o zostatku na účte zriadenom na účely podnikania, ktorý nesmie byť identický s účtom otvoreným na meno fyzickej osoby (cudzinca), vo výške:

Dvadsaťnásobku životného minima, ak ide o štátnu príslušníka tretej krajiny, ktorý podniká ako fyzická osoba,

Stonásobku životného minima, ak ide o štátnu príslušníka tretej krajiny, ktorý podniká ako štatutárny orgán právnickej osoby (napríklad bankový výpis spoločnosti).

V prípade, že sú potvrdenia vyhotovené v zahraničnej banke, je rovnako potrebné predložiť obraty za posledné 3 mesiace.

Požiadavky na ubytovanie

Ubytovanie musí splniť kritériá uvedené v § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych štandardoch pre byty a ubytovacie zariadenia. Podľa týchto predpisov musí obytná plocha bytu nižšieho štandardu dosahovať minimálne 12 m2 na obyvateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu nesmie byť menšia ako 15 m2.

Doklad o zabezpečení ubytovania musí potvrdzovať, že štátny príslušník tretej krajiny má zabezpečené ubytovanie na najmenej šesť mesiacov trvania prechodného pobytu. V prípade kratšieho plánovaného pobytu musí byť preukázané zabezpečenie ubytovania počas celého plánovaného obdobia prechodného pobytu. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o zlúčenie rodiny, musí preukázať zabezpečenie spoločného ubytovania so štátnym príslušníkom tretej krajiny, s ktorým žiada o zlúčenie rodiny.

Povinnosti po udelení povolenia na pobyt (výpis z obchodného registra, lekársky posudok, poistenie)

Osoba, ktorá je občanom tretieho štátu a získala prechodný pobyt, má povinnosť v priebehu 30 dní od vydania pobytového dokladu poskytnúť polícii lekársky posudok, ktorý potvrdzuje jej zdravotný stav bez ohrozenia verejného zdravia. Toto lekárske vyšetrenie je možné absolvovať prostredníctvom spoločnosti medicalcontrol.sk, ktorá poskytuje služby v 7 mestách na celom území Slovenskej republiky.

Táto povinnosť však neplatí v prípade, ak:

Ide o udelenie prechodného pobytu na účely plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl.

Ide o cudzinca, ktorý má uznaný status Slováka žijúceho v zahraničí.

Ide o cudzinca, ktorý má uznaný status osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte.

Ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu.

Lekársky posudok potvrdzujúci zdravotný stav nesmie byť starší ako 30 dní.

V minulosti bola vyžadovaná aj povinnosť poskytnutia výpisu z obchodného registra fyzickej osoby – podnikateľa, obchodnej spoločnosti alebo družstva do 60 dní od vydania pobytového dokladu pre osoby občianstva tretieho štátu, ktoré získali prechodný pobyt na účely podnikania. Táto povinnosť však v súčasnosti neplatí.

Štátny príslušník tretieho štátu musí taktiež odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od vydania pobytového dokladu doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie. V prípade podnikania ako živnostník bude poistený v rámci verejného zdravotného poistenia (VšZP, Union, Dôvera). Ak podniká ako štatutár obchodnej spoločnosti, môže mať komerčné zdravotné poistenie cudzinca. Informácie o poistení cudzincov sú dostupné priamo na uvedenom odkaze.

Kde požiadať o udelenie prechodného pobytu?

Od decembra 2022 platí, že pri podávaní žiadostí o udelenie prechodného pobytu, trvalého pobytu na päť rokov, tolerovaného pobytu a národného víza je možné si dohodnúť termín na akejkoľvek cudzineckej polícii, a nie ste obmedzení na konkrétne oddelenie.

 

TIP: potrebujete zmeniť sídlo? Využite naše služby virtuálneho sídla a získajte 3 MESIACE SÍDLA ZADARMO .

Zdielaj tento článok!

Pripojte sa k odberu noviniek.

Dohodnite si osobnú konzultáciu.

Zavolajte nám ešte dnes na číslo +421 908 461 141