živnosť

Home/Tag: živnosť

Aký je rozdiel medzi s.r.o. a živnosťou

2021-02-08T23:08:05+01:00Kategórie: Živnosť|Tags: , , , , |

Živnosť alebo s.r.o.? Čo je výhodnejšie v roku 2021 Aké sú hlavné výhody a nevýhody podnikania formou živnosti a s.r.o. v roku 2021? Rozdiel medzi živnosťou a s.r.o. Živnosť predstavuje najčastejšie využívaný druh oprávnenia na podnikanie pre fyzickú osobu živnostníka. Podmienky podnikania na živnosť upravuje zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní. Spoločnosť s ručením obmedzeným je jedným z druhov obchodných spoločností. Ide o obchodnú spoločnosť typickú najmä pre stredne náročné podnikanie. Podmienky podnikania prostredníctvom s. r. o. ustanovuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Je v roku 2021 výhodnejšia živnosť alebo s.r.o.? Túto otázku si [...]

Účtovníctvo SZČO/Živnostník

2021-01-12T14:32:44+01:00Kategórie: Živnosť|Tags: , , |

Je SZČO/živnostník podnikateľ a má povinnosť viesť účtovníctvo?  Medzi podnikateľov podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov patria: osoby zapísané v obchodnom registri ORSR, osoby zapísané v živnostenskom registri ZRSR, osoby podnikajúce na základe iného oprávnenia (napr. lekári, notári, finanční sprostredkovatelia), osoby vykonávajúce poľnohospodársku výrobu zapísané do evidencie podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov. Živnostníci a jednoduché účtovníctvo Podľa § 37 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, účtujú podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri v sústave jednoduchého účtovníctva. Zásadnou informáciou je však pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Osobitným zákonom [...]

Založenie živnosti 2021

2021-02-04T23:40:21+01:00Kategórie: Živnosť|Tags: , , , , , , |

Čo je to Živnosť a aké sú podmienky prevádzkovania? Zákon Živnosť definuje ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne Fyzickou osobou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku.  Podľa živnostenského zákona je možné prevádzkovať tri druhy živností: voľná  remeselná  viazaná  Na prevádzkovanie voľnej živnosti postačuje spĺňať len nasledovné podmienky  vek 18 rokov spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť Na prevádzkovanie remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebné splniť aj ďalšie podmienky odbornej praxe napríklad dosiahnuté vzdelanie v obore alebo niekoľko ročná prax v obore Zoznam voľných, remeselných a viazaných živností môžete nájsť tu:  voľné živnosti viazané živnosti remeselné živnosti [...]

Go to Top